• تقویت صفحات الکترولیتی کاهش خوردگی صفحات باطری (صفحات الکترولیتی) احیاکننده باطری ضعیف
  • جلوگیری از خوردگی سیستم خنک کننده خودرو جلوگیری از تشکیل رسوب بهبود عملکرد واتر پمپ خودرو مکمل مناسب برای ضدیخ
  • حداقل میران خوردگی اتصالات سیستم خنک کننده دارای حداکثر ضریب تبادل گرما دارای ph خنثی
  • تقویت صفحات الکترولیتی باطری کاهش خوردگی صفحات باطری (صفحات الکترولیتی) احیا کننده باطری ضعیف
  • تقویت صفحات الکترولیتی باطری کاهش خوردگی صفحات باطری (صفحات الکترولیتی) احیا کننده باطری ضعیف
Go to Top